Retourneren

Consumenten hebben recht op een herroepingsrecht naar volgende maatstaf, waarbij de consument een natuurlijke persoon is die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die voornamelijk noch aan zijn commerciële, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven:

A. Herroepingsinstructies

Retourneren

U heeft het recht om binnen 30 dagen zonder opgave van redenen deze overeenkomst te retourneren.

De retourtermijn bedraagt 30 dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit heeft genomen.

Om uw retourrecht uit te oefenen, moet u ons (Burnhard GmbH, Reisholzer Werftstraße 25a, 40589 Düsseldorf, Duitsland, Tel.: +49 211 - 749 55 10, Fax: +49 211 - 749 55 110, E-mail: service@burnhard.de) door middel van een eenduidige verklaring (bijvoorbeeld een per post verzonden brief, fax of e-mail) informeren over uw besluit om deze overeenkomst te retourneren. U kunt hiervoor het bijgevoegde voorbeeld retourformulier gebruiken, maar dat is niet verplicht.

Om de retourtermijn te respecteren, volstaat het om uw mededeling betreffende de uitoefening van het retourrecht te verzenden voordat de retourtermijn is verstreken.

Gevolgen van de retour

Als u deze overeenkomst retourneert, moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere vorm van levering heeft gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de mededeling over uw retour van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u overeengekomen; in geen geval zullen u voor deze terugbetaling kosten in rekening worden gebracht. We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggestuurd, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons informeert over de retour van deze overeenkomst, aan ons of aan: aixtema GmbH, Philipsstraße 8, 52068, Aken terug te sturen of te overhandigen. De termijn is in acht genomen als u de goederen voor het verstrijken van de termijn van veertien dagen terugstuurt.

Wij dragen de kosten van het terugzenden van dergelijke goederen die vanwege hun aard normaal per post kunnen worden teruggestuurd, als u de goederen vanuit Duitsland naar ons terugstuurt en voor de retourzending een door ons verstrekt retourlabel of -sticker gebruikt, die wij u in geval van retour op apart verzoek per e-mail of per post toesturen. U kunt het retourlabel of de -sticker telefonisch via het bovenstaande telefoonnummer of per e-mail aan het bovenstaande e-mailadres bij ons aanvragen. Anders draagt u zelf de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

Voor goederen die vanwege hun aard niet normaal per post kunnen worden teruggestuurd (goederen verzonden per expediteur), dragen wij de kosten van het terugzenden.

U bent alleen aansprakelijk voor een eventuele waardevermindering van de goederen als deze waardevermindering te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet nodig was om de aard, kenmerken en werking van de goederen te beoordelen.

Algemene aanwijzingen

  1. Gelieve beschadigingen en vervuiling van de goederen te voorkomen. Stuur de goederen alstublieft terug in de originele verpakking met alle toebehoren en met alle verpakkingscomponenten. Gebruik indien nodig een beschermende buitenverpakking. Als u de originele verpakking niet meer bezit, zorg dan voor een geschikte verpakking voor voldoende bescherming tegen transportschade.
  2. Stuur de goederen alstublieft niet ongefrankeerd naar ons terug.
  3. Houd er rekening mee dat de bovengenoemde punten 1-2 geen voorwaarde zijn voor de effectieve uitoefening van het retourrecht.

B. Retourformulier

Als u de overeenkomst wilt retourneren, vul dan dit formulier in en stuur het terug:

Aan

Springlane/BURNHARD Service Center c/o aixtema GmbH
Philipsstraße 8
52068 Aachen
Duitsland
Fax: +49 211 - 749 55 110
E-Mail: service@burnhard.com

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
_______________________________________________________

_______________________________________________________

Besteld op (*)/ ____________ / ontvangen op (*) __________________

________________________________________________________
Naam van de consument(en)

________________________________________________________
Adres van de consument(en)

________________________________________________________
Handtekening van de consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

_________________________
Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.