Algemene voorwaarden & Klantinformatie

Inhoudsopgave

 1. Geldigheid
 2. Totstandkoming van de overeenkomst
 3. Herroepingsrecht
 4. Prijzen en betalingsvoorwaarden
 5. Leverings- en verzendvoorwaarden
 6. Eigendomsvoorbehoud
 7. Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)
 8. Inwisselen van cadeaubonnen
 9. Toepasselijk recht
 10. Bevoegde rechtbank
 11. Alternatieve geschillenbeslechting
 12. Conformiteitsverklaring voor materialen die in contact komen met levensmiddelen

 

1) Geldigheid

1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna "AV") van Burnhard GmbH (hierna "verkoper") zijn van toepassing op alle overeenkomsten voor de levering van goederen die een consument (hierna "klant") met de verkoper sluit met betrekking tot de in de online winkel van de verkoper gepresenteerde goederen. Hierbij wordt de opname van eigen voorwaarden van de klant afgewezen, tenzij anders overeengekomen.

1.2 Voor overeenkomsten voor de levering van cadeaubonnen gelden deze AV's dienovereenkomstig, tenzij anders bepaald.

1.3 Consument in de zin van deze AV is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend niet kunnen worden toegeschreven aan hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

1.4 Ondernemers volgens §14 lid 1 BGB kunnen tijdelijk geen kooprelatie aangaan met Burnhard GmbH via de online winkel.

 

2) Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 De productbeschrijvingen in de online winkel van de verkoper vormen geen bindende aanbiedingen van de verkoper, maar dienen om een bindend aanbod van de klant te verkrijgen.

2.2 De klant kan het aanbod indienen via het in de online winkel van de verkoper geïntegreerde online bestelformulier. Hierbij doet de klant, nadat hij de geselecteerde goederen in het virtuele winkelmandje heeft geplaatst en het elektronische bestelproces heeft doorlopen, door te klikken op de knop die het bestelproces afsluit, een juridisch bindend contractaanbod met betrekking tot de in het winkelmandje opgenomen goederen. Verder kan de klant het aanbod ook per e-mail of telefonisch aan de verkoper doen.

2.3 De verkoper kan het aanbod van de klant binnen vijf dagen accepteren door:

 • De klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) te sturen, waarbij de ontvangst van de orderbevestiging door de klant bepalend is, of
 • De bestelde goederen aan de klant te leveren, waarbij de ontvangst van de goederen door de klant bepalend is, of
 • de klant na het plaatsen van de bestelling om betaling te vragen.

Als meerdere van de genoemde alternatieven van toepassing zijn, komt de overeenkomst tot stand op het moment dat een van de genoemde alternatieven zich het eerst voordoet. De termijn voor acceptatie van het aanbod begint de dag na de verzending van het aanbod door de klant en eindigt met het verstrijken van de vijfde dag na de verzending van het aanbod. Accepteert de verkoper het aanbod van de klant niet binnen de genoemde termijn, dan geldt dit als afwijzing van het aanbod, waardoor de klant niet langer aan zijn wilsverklaring gebonden is.

2.4 Bij de keuze van een door PayPal aangeboden betaalmethode wordt de betaling afgehandeld via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna: "PayPal"), onder de voorwaarden van de PayPal-gebruiksvoorwaarden, te raadplegen op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full of - als de klant geen PayPal-rekening heeft - onder de voorwaarden voor betalingen zonder PayPal-rekening, te raadplegen op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full . Betaalt de klant met een door PayPal aangeboden betaalmethode die in het online bestelproces kan worden geselecteerd, verklaart de verkoper nu al de acceptatie van het aanbod van de klant op het moment dat de klant op de knop klikt die het bestelproces afsluit.

2.5 Bij het indienen van een aanbod via het online bestelformulier van de verkoper wordt de contracttekst na het sluiten van de overeenkomst door de verkoper opgeslagen en aan de klant na verzending van diens bestelling in tekstvorm (bijv. e-mail, fax of brief) overhandigd. Een verdere toegankelijkheid van de contracttekst door de verkoper vindt niet plaats. Indien de klant voor het verzenden van zijn bestelling een gebruikersaccount in de online winkel van de verkoper heeft aangemaakt, worden de bestelgegevens op de website van de verkoper gearchiveerd en kunnen door de klant via zijn met een wachtwoord beveiligde gebruikersaccount onder opgave van de desbetreffende inloggegevens kosteloos worden geraadpleegd.

2.6 Voor de bindende indiening van de bestelling via het online bestelformulier van de verkoper kan de klant mogelijke invoerfouten herkennen door de op het scherm weergegeven informatie zorgvuldig te lezen. Een effectief technisch middel om invoerfouten beter te herkennen kan de vergrootfunctie van de browser zijn, waarmee de weergave op het scherm wordt vergroot. De klant kan zijn invoer corrigeren met behulp van de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties, zolang hij niet op de knop klikt die het bestelproces afsluit.

2.7 Voor het sluiten van de overeenkomst zijn de Duitse en Engelse taal beschikbaar.

2.8 De afhandeling van de bestelling en het contact vinden in de regel plaats via e-mail en geautomatiseerde bestelafhandeling. De klant moet ervoor zorgen dat het door hem opgegeven e-mailadres voor de bestelafhandeling correct is, zodat de door de verkoper verzonden e-mails op dit adres kunnen worden ontvangen. Vooral bij het gebruik van SPAM-filters moet de klant ervoor zorgen dat alle door de verkoper of door derden die door de verkoper zijn ingeschakeld voor de bestelafhandeling verzonden e-mails kunnen worden afgeleverd.

 

3) Herroepingsrecht

3.1 Consumenten hebben in principe een herroepingsrecht.

3.2 Nadere informatie over het herroepingsrecht blijkt uit de herroepingsinstructies van de verkoper.

 

4) Prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1 Tenzij anders vermeld in de productbeschrijving van de verkoper, zijn de vermelde prijzen totaalprijzen inclusief de wettelijke omzetbelasting. Eventuele bijkomende leverings- en verzendkosten worden apart vermeld in de betreffende productbeschrijving.

4.2 De beschikbare betalingsmogelijkheden worden aan de klant in de online winkel van de verkoper medegedeeld.

4.3 Bij de keuze van de betaalmethode "SOFORT" wordt de betaling afgehandeld via de betalingsdienstaanbieder SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (hierna "SOFORT"). Om het factuurbedrag via "SOFORT" te kunnen betalen, moet de klant beschikken over een voor deelname aan "SOFORT" vrijgegeven online bankrekening, zich tijdens het betalingsproces overeenkomstig legitimeren en de betalingsinstructie aan "SOFORT" bevestigen. De betalingstransactie wordt direct daarna door "SOFORT" uitgevoerd en de bankrekening van de klant wordt belast. Nadere informatie over de betaalmethode "SOFORT" kan de klant op internet vinden op https://www.klarna.com/sofort/.

4.4 Bij de keuze van een via de betalingsdienst "Shopify Payments" aangeboden betaalmethode wordt de betaling afgehandeld via de betalingsdienstaanbieder Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland (hierna "Stripe"). De afzonderlijke via Shopify Payments aangeboden betaalmethoden worden aan de klant in de online winkel van de verkoper medegedeeld. Voor de afhandeling van betalingen kan Stripe gebruik maken van andere betalingsdiensten, waarvoor eventueel bijzondere betalingsvoorwaarden gelden, waar de klant eventueel apart op wordt gewezen. Nadere informatie over "Shopify Payments" is te vinden op internet op https://www.shopify.com/legal/terms-payments-de.

4.5 Bij de keuze van een via de betalingsdienst "Klarna" aangeboden betaalmethode wordt de betaling afgehandeld via Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna "Klarna"). Nadere informatie en de voorwaarden van Klarna hierover zijn te vinden in de betalingsinformatie van de verkoper, die te raadplegen is op de volgende internetpagina: https://www.burnhard.de/agb/.

 

5) Leverings- en verzendvoorwaarden

5.1 Biedt de verkoper de verzending van de goederen aan, dan vindt de levering plaats binnen het door de verkoper aangegeven leveringsgebied naar het door de klant opgegeven afleveradres, tenzij anders overeengekomen. Bij de afhandeling van de transactie is het door de klant opgegeven afleveradres bepalend.

5.2 Bij goederen die per vrachtvervoer worden geleverd, vindt de levering "vrij stoeprand" plaats, dus tot aan de dichtstbijzijnde openbare stoeprand van het opgegeven afleveradres, tenzij anders vermeld in de verzendinformatie in de online winkel van de verkoper en tenzij anders overeengekomen.

5.3 Mislukt de levering van de goederen om redenen die de klant te wijten zijn, dan draagt de klant de redelijke kosten die de verkoper hierdoor maakt. Dit geldt niet voor de kosten van de heenzending als de klant zijn herroepingsrecht effectief uitoefent. Voor de retourkosten geldt bij effectieve uitoefening van het herroepingsrecht door de klant de in de herroepingsinstructies van de verkoper opgenomen regeling.

5.4 Handelt de klant als ondernemer, dan gaat het risico van toevallig verlies en toevallige verslechtering van de verkochte goederen over op de klant zodra de verkoper de zaak aan de expediteur, de vervoerder of de anderszins voor de uitvoering van de verzending aangewezen persoon of instelling heeft overgedragen. Handelt de klant als consument, dan gaat het risico van toevallig verlies en toevallige verslechtering van de verkochte goederen in principe pas over op de klant of een voor ontvangst bevoegde persoon bij de overdracht van de goederen. Afwijkend hiervan gaat het risico van toevallig verlies en toevallige verslechtering van de verkochte goederen ook bij consumenten al over op de klant zodra de verkoper de zaak aan de expediteur, de vervoerder of de anderszins voor de uitvoering van de verzending aangewezen persoon of instelling heeft overgedragen, als de klant de expediteur, de vervoerder of de anderszins voor de uitvoering van de verzending aangewezen persoon of instelling met de uitvoering heeft belast en de verkoper deze persoon of instelling niet eerder aan de klant heeft genoemd.

5.5 De verkoper behoudt zich het recht voor om in geval van niet juiste of niet behoorlijke zelf levering van de overeenkomst af te zien. Dit geldt alleen als de niet-levering niet te wijten is aan de verkoper en deze met de nodige zorgvuldigheid een concreet dekkingscontract met de leverancier heeft afgesloten. De verkoper zal alle redelijke inspanningen leveren om de goederen te verkrijgen. In geval van niet-beschikbaarheid of slechts gedeeltelijke beschikbaarheid van de goederen wordt de klant onmiddellijk geïnformeerd en wordt de tegenprestatie onmiddellijk terugbetaald.

5.6 Zelf afhaling is om logistieke redenen niet mogelijk.

5.7 Cadeaubonnen worden aan de klant als volgt ter beschikking gesteld:

 • per e-mail

 

6) Eigendomsvoorbehoud

Indien de verkoper vooruit levert, behoudt hij zich het eigendom van de geleverde goederen voor tot volledige betaling van de verschuldigde koopprijs.

 

7) Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)

7.1 Voor zover in de volgende bepalingen niet anders is bepaald, gelden de wettelijke bepalingen inzake aansprakelijkheid voor gebreken. Afwijkend hiervan geldt bij overeenkomsten voor de levering van goederen:

7.2 Handelt de klant als ondernemer, dan heeft de verkoper de keuze van de wijze van nakoming;

 • Bedraagt de verjaringstermijn voor gebreken bij nieuwe goederen één jaar vanaf levering van de goederen;
 • Zijn bij gebruikte goederen de rechten en aanspraken wegens gebreken uitgesloten;
 • Begint de verjaring niet opnieuw te lopen als in het kader van de aansprakelijkheid voor gebreken een vervangende levering plaatsvindt.

7.3 De hierboven geregelde aansprakelijkheidsbeperkingen en verkorte termijnen gelden niet voor schadevergoedings- en kostenvergoedingsaanspraken van de klant,

 • In geval de verkoper het gebrek bedrieglijk heeft verzwegen,
 • Voor goederen die overeenkomstig hun gebruikelijke bestemming voor een bouwwerk zijn gebruikt en de gebrekkigheid ervan hebben veroorzaakt,
 • Voor een eventueel bestaande verplichting van de verkoper om updates voor digitale producten te leveren, bij overeenkomsten voor de levering van goederen met digitale elementen.

7.4 Bovendien geldt voor ondernemers dat de wettelijke verjaringstermijnen voor een eventueel bestaande wettelijke regresvordering onverminderd van kracht blijven.

7.5 Handelt de klant als koopman in de zin van § 1 HGB, dan is hij onderworpen aan de commerciële onderzoeks- en meldingsplicht volgens § 377 HGB. Laat de klant de daar geregelde meldingsplichten na, dan geldt de goederen als goedgekeurd.

7.6 Handelt de klant als consument, dan wordt hij verzocht om geleverde goederen met duidelijke transportschade bij de bezorger te reclameren en de verkoper hiervan op de hoogte te stellen. Als de klant dit nalaat, heeft dit geen enkele invloed op zijn wettelijke of contractuele aanspraken wegens gebreken.

 

8) Inwisselen van cadeaubonnen

8.1 Cadeaubonnen die in de online winkel van de verkoper kunnen worden gekocht (hierna "cadeaubonnen"), kunnen alleen in de online winkel van de verkoper (BURNHARD.de) worden ingewisseld, tenzij anders vermeld op de cadeaubon.

8.2 Cadeaubonnen zijn in Duitsland drie jaar geldig vanaf de aankoopdatum. In Oostenrijk is de geldigheidsduur vijf jaar vanaf de aankoopdatum.

8.3 Cadeaubonnen kunnen alleen vóór het afsluiten van het bestelproces worden ingewisseld. Een achteraf verrekening is niet mogelijk.

8.4 Bij een bestelling kunnen meerdere cadeaubonnen worden ingewisseld. Er geldt geen minimum bestelbedrag.

8.5 Cadeaubonnen kunnen alleen worden gebruikt voor de aankoop van goederen en niet voor de aankoop van andere cadeaubonnen.

8.6 Als de waarde van de cadeaubon niet voldoende is om de bestelling te dekken, kan het verschil worden betaald met een van de andere door de verkoper aangeboden betaalmethoden.

8.7 Teruggave van goederen De optie voor teruggave blijft bestaan volgens onze vastgestelde voorwaarden. In geval van retourzending of terugbetaling van een product wordt het overeenkomstige bedrag bijgeschreven op de cadeaubon. Als de bestelling gedeeltelijk met een andere betaalmethode is gedaan, wordt de terugbetaling eerst op de cadeaubon gedaan, daarna op de alternatieve betaalmethode, mocht de terugbetaling de waarde van de cadeaubon overschrijden.

8.8 Teruggave van de cadeaubon De optie voor teruggave van cadeaubonnen blijft bestaan volgens de vastgestelde voorwaarden. Een teruggave van de cadeaubon is alleen mogelijk binnen de vastgestelde retourtermijn en op voorwaarde dat de cadeaubon nog de volledige waarde heeft. De terugbetaling gebeurt op de oorspronkelijk gebruikte betaalmethode bij de bestelling van de cadeaubon.

8.9 Het saldo van een cadeaubon wordt niet in contanten uitbetaald en wordt niet rentedragend.

8.10 De cadeaubon is overdraagbaar. De verkoper kan met bevrijdende werking aan de respectieve houder, die de cadeaubon in de online winkel van de verkoper inwisselt, presteren. Dit geldt niet als de verkoper kennis heeft of grove nalatigheid heeft van de onbevoegdheid, de handelingsonbekwaamheid of het ontbreken van vertegenwoordigingsbevoegdheid van de respectieve houder.

 

9) Toepasselijk recht

Voor alle rechtsbetrekkingen tussen de partijen geldt het recht van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitsluiting van de wetten inzake de internationale verkoop van roerende goederen. Voor consumenten geldt deze rechtskeuze alleen voor zover de verleende bescherming door dwingende bepalingen van het recht van de staat waarin de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, niet wordt ontnomen.

 

10) Bevoegde rechtbank

Handelt de klant als koopman, rechtspersoon van publiek recht of publiekrechtelijk speciaal vermogen met zetel in het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland, dan is de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen uit deze overeenkomst de vestigingsplaats van de verkoper. Heeft de klant zijn zetel buiten het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland, dan is de vestigingsplaats van de verkoper de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen uit deze overeenkomst, indien de overeenkomst of aanspraken uit de overeenkomst kunnen worden toegerekend aan de beroeps- of commerciële activiteit van de klant. In de bovengenoemde gevallen is de verkoper echter in ieder geval gerechtigd om het gerecht op de zetel van de klant aan te roepen.

 

11) Alternatieve geschillenbeslechting

11.1 De EU-Commissie biedt op internet onder de volgende link een platform voor online geschillenbeslechting: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Dit platform dient als aanspreekpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit online koop- of dienstverleningsovereenkomsten waarbij een consument betrokken is.

11.2 De verkoper is niet verplicht noch bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.

 

12) Conformiteitsverklaring voor materialen die in contact komen met levensmiddelen

Alle producten die in onze online winkel worden aangeboden en die bedoeld zijn voor contact met levensmiddelen, voldoen aan de wettelijke vereisten van Verordening (EG) nr. 1935/2004. Deze producten zijn veilig voor gebruik met levensmiddelen en dragen ofwel het bijbehorende glas-vork-symbool, of hebben een aanwijzing voor het gebruiksdoel of de toevoeging "voor levensmiddelencontact" die hun geschiktheid aangeeft. Een conformiteitsverklaring die de naleving van de wettelijke voorschriften bevestigt, is voor elk van deze producten beschikbaar. Op verzoek stellen wij u graag een kopie van deze conformiteitsverklaring ter beschikking.